BiH    |    ENG

12. oktobra 2011 u 10. 00 sati potpisan je Protokol o saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Fondacije lokalne demokratije


Strane potpisnice ovog Protokola o saradnji su  saglasne da se njihova saradnja zasniva na principu uzajamnog dogovaranja, razumijevanja i potrebe zajedničkog rada baziranog na zaštiti i promociji ljudskih prava marginaliziranih grupa građana/građanki kroz zalaganje za sistemsko rješavanje, osiguravanja te omogućavanje dostupnosti besplatne pravne pomoći, a sve sa ciljem omogućavanja većeg stepena pristupa pravdi i pravosuđu za korisnike usluga.