BiH    |    ENG
Fondacija lokalne demokartije je 15.11.2018.započela implementaciju projekta
“DOPRINOS ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA RAZVOJU SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA” Contract No.2018/401-161
Projekat finansira Evropska unija u okviru programa “Civil Society Facility and Media Action for Bosnia and Herzegovina 2016-2017”, a implementiraju ga nevladine organizacije “Fondacija lokalne demokratije” iz Sarajeva i Fondacija “Lara” iz Bijeljine.

Trajanje projekta je 30 mjeseci, a početak projekta je  15.11.2018.godine.

Opšti cilj projekta je doprinijeti kreiranju stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva u BiH.

Projekat ima tri specifična cilja i to:

  • Uspostava  pravnog okvira za razvoj socijalnog poduzetništva u BiH bazirana na  saradnji  organizacija civilnog društva i institucija sistema na svim nivoima vlasti u BiH
  • Umrežavanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i socijalnih poduzeća kako bi mogli aktivno učestvovati u kreiranju politika, zagovaranju i promociji socijalnog poduzetništva
  •  Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u svrhu unapređenja njihove samostalnosti, reprezentativnosti, finansiranja i veće efikasnosti u razvoju socijalnog poduzetništva

Projektnom akcijom želimo da postignemo sljedeće rezultate: 1. Kreiranje povoljnog okruženja i resursa za usvajanje zakonodavnog okvira za razvoj socijalnog poduzetništvau skladu  sa standardima EU;  2. Uspostavljanje Asocijacije za socijalni razvoj kao mreže OCD-a i socijalnih preduzeća i institucionalno učešće civilnog društva u procesu donošenja odluka i politike; 3. Ojačani kapaciteti i kompetencije 300 članova iz organizacija civilnog društva za zagovaranje, analizu i  kreiranje javnih politika i vođenje socijalnog dijaloga sa donosiocima odluka u oblasti ekonomskog razvoja i socijalnog poduzetništva, a u skladu sa EU integracijama i standardima; 4. Povećana svijest o ulozi i značaju socijalnog poduzetništva i važnosti uključivanja OCD-a u dijalog o EU integracijama i društvenom razvoju uspostavljanjem kohezije javnog sektora.

Polazeći od prakse i pravnog okvira EU u oblasti razvoja socijalnog poduzetništva partneri u projektu ovom akcijom žele da stvore jaku i kredibilnu mrežu OCD-a  i socijalnih preduzeća, koja će imati potrebna  iskustva i resurse da doprinese stvaranju društvenog razvoja i povoljnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva u BiH. Projektni ciljevi, akcije i planirani rezultati usmjereni su da ojačaju kako međusobnu saradnju organizacija civilnog društva, tako i saradnju sa institucijama sistema.Projekat će uspostaviti i institucionalizirati civilno društvo teojačati njegovu  ulogu  kao socijalnog partnera u zagovaranju novih politika društvenog i ekonomskog razvoja sa fokusom na razvoj socijalnog poduzetništva.