BiH    |    ENG

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA PODNOSIOCE ZAHTJEVA ZA MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM
Projekat “Besplatna pravna pomoć izbjeglicama i tražiocima azila u BiH” usmjeren na lica koja u Bosni i Hercegovini traže zaštitu od proganjanja sa kojim se suočavaju u zemlji njihovog porijekla kao i osobama sa priznatim statusom međunarodne zaštite u BiH, pokrenut je 2010. godine i nastavlja se provoditi i u 2015. godini uz podršku UNHCR-a.

Više informacija možete dobiti na linku http://www.besplatnapravnapomoc.ba/ .

Bosna i Hercegovina je država članica Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine i njenog Protokola iz 1967. godine, Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i fundamentalnih sloboda iz 1950. godine i mnogo drugih relevantnih međunarodnih instrumenata koji se bave ljudskim pravima. Bosna i Hercegovina je također država članica Konvencije o statusu lica bez državljanstva iz 1954. godine i Konvencije o smanjenju broja lica bez državljanstva iz 1961. godine.  S obzirom da je Bosna i Hercegovina ratifikovala sve ove instrumente, bila je dužna da uspostavi državni azilski sistem, kao i funkcionalne kapacitete za ostvarenje međunarodne zaštite (što uključuje azil i subsidijarnu zaštitu). Cilj FLD-ovog projekta pravne pomoći jeste da osigura da se međunarodna zaštita u BiH pruža u skladu sa ovim instrumentima. Pružanjem besplatne pravne pomoći i informacija tražiocima azila, FLD pomaže unapređivanje postupka azila u BiH, čime doprinosi jačanju Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine i njenog Protokola iz 1967. godine. Projektom se također uspostavlja dobra saradnja sa Misijom UNHCR-a u Bosni i Hercegovini, koji nadgleda primjenu odredaba Konvencije o izbjeglicama iz 1951. godine od relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini. 

U okviru projekta pravne pomoći, FLD je, u saradnji sa UNHCR-om, uspostavio tim pravnika koji će pružati besplatnu pravnu pomoć strancima odnosno licima bez državljanstva u Bosni i Hercegovini, tokom postupka međunarodne zaštite.

Kada pojedinci izraze namjeru da u Bosni i Hercegovini zatraže zaštitu od ozbiljnih kršenja njihovih ljudskih prava iz razloga rase, religije, nacionalnosti, političkog mišljenja ili pripadnosti određenoj društvenoj grupi, oni stiču pravo na besplatnu pravnu pomoć. Pravni tim nudi besplatnu pravnu pomoć kroz:

•     pružanje informacija i pravno savjetovanje podnosioca zahtjeva za međunarodnom zaštitom u Bosni  i Hercegovini i njihovo zastupanje pred nadležnim organima;
•     pomaganje izbjeglica kojima je priznat status, lica pod subsidijarnom zaštitom i lica pod privremenom zaštitom da ostvare pristup pravima koja im pripadaju na osnovu njihovog statusa;
•     pomaganje lica koja imaju pravo na privremeni boravak u Bosni i Hercegovini iz humanitarnih razloga u skladu sa članom 118. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu;
•     osporavanje rješenja koja su donijeli domaći organi, pred međunarodnim organima koji se bave ljudskim pravima, kako bi se osigurala prava gore spomenutih osoba koja su predmet njihovog staranja.

Od 2014. godine u okviru programskih ciljeva projekta, FLD osigurava pravnu pomoć i osobama koje se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji ( bh. izbjeglice, raseljena lica i povratnici), a koje su smještene u Readmisionom centru Salakovac, Mostar.

U cilju olakšanja pristupa informacijama o pravu na pravnu pomoć osobama tražiocima međunarodne zaštite, poduzete su aktivnosti na osiguranju širenja informacija direktno korisnicima, u vidu informativnog materijala/letaka na različitim jezičkim varijantama (Engleski, Perzijski, Arapski i Hindu, Pendžabi, Urdu i Pašto), uključujući i redovne publikacije i medijske prezentacije.

Klikom na link, možete preuzeti navedene pamflete: http://www.besplatnapravnapomoc.ba/stranica/publikacije-i.

  

O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija