BiH    |    ENG

CENTAR ZA PRAVNU POMOĆ
Centar za pravnu pomoć Fondacije lokalne demokratije pruža besplatnu pravnu pomoć ženama žrtvama nasilja u porodici, samohranim majkama, ženama žrtvama rata, ženama na socijalnoj margini.

Usluge besplatne pravne pomoći ogledaju se u pružanju besplatnih pravnih savjeta, sastavljanju podnesaka, te mogućnosti zastupanja pred sudom i upravnim organima s fokusom na porodično pravo, radno pravo, zaštitu žrtava nasilja u porodici, socijalnu zaštitu i zdravstvena prava.  Rad Centra za besplatnu pravnu pomoć finansira se kroz projektne aktivnosti.

 

 


 

U okviru Centra kroz projektne aktivnosti pruža se i besplatna pravna pomoć svjedokinjama i potencijalnim svjedokinjama u predmetima ratnih zločina.

 


 

 

Možete na kontaktirati putem brojeva telefona:  +387 33 570 560, 570 561

http://www.besplatnapravnapomoc.ba/

O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija