BiH    |    ENG

KREIRANJE ODRŽIVOG MODELA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U KANTONU SARAJEVO
Fondacija lokalne demokratije osigurala je nastavak projekta pod nazivom „Kreiranje održivoga modela besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo“ podržanog od strane ECAS kao dijela regionalnog projekta Triple A.

Ciljevi projekta su u saglasnosti  sa općim ciljem Triple A projekta, odnosno jačanje uloge civilnog društva u procesu pozivanja vlada/vlasti na odgovornost kroz povezivanje sa građanima te iznalaženje optimalnog modela koji bi bio u službi građana, a koji bi omogućio pristup informacijama, obezbijedio pravovremene i tačne savjete,  te dao pomoć u vidu zastupanja.

Projekat će se implementirati u periodu 01.07.2015- 31.01.2016.godine

Projektom nastojimo  kreirati sveobuhvatniju i kvalitetniju dostupnost usluga besplatne pravne pomoći građanima kroz sardanju vladinog i nevladinog sektora. Kreiranjem strateških pravaca razvoja besplatne pravne pomoći poboljšat će se  pristup pravdi i pravosuđu za ranjive i marginalizirane grupe građanki kroz rad Centra za pravnu pomoć Fondacije lokalne demokratije

U okviru projekta osigurat će se i kontinuitet u pružanju usluga besplatne pravne pomoći marginalizovanim grupama žena.

Rad Centra za pravnu pomoć je svaki dan od 9:00 sati do 17:00 sati.


O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija