BiH    |    ENG
Aktuelni projekti
UNAPREĐENJE I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVADOPRINOS ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA RAZVOJU SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA

Contract No.2018/401-161 Projekat finansira Evropska unija u okviru programa “Civil Society Facility and Media Action for Bosnia and Herzegovina 2016-2017”, a implementiraju ga nevladine organizacije “Fondacija lokalne demokratije” iz Sarajeva i Fondacija “Lara” iz Bijeljine. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a početak projekta je 15.11.2018.godine. Opšti cilj projekta je doprinijeti kreiranju stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva u BiH.

više o projektu....
OSTATI SIGURNE

Od 01.09.2017. FLD je započela sa implementacijom projekta „Ostati sigurne – Mreža sigurnosti za braniteljice ljudskih prava i aktivistice protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“. Projekt se realizuje na teritoriji Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Udruženjem „Mreža žena policajaca“ Bosne i Hercegovine, a uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije.

više o projektu....
MOJE MJESTO POD SUNCEM

Fondacija lokalne demokratije, uz finansijsku podršku Visokog komesara za izbjeglice UNHCR u Bosni i Hercegovini, od 2007. godine je uspješno implementirala Projekat „Pomoć ženama žrtvama nasilja u porodici, trgovine ljudima i rata”. Glavni cilj projekta je bio osigurati pomoć ženama koje su raseljene, izbjeglice ili povratnice žrtve nasilja u porodici, trgovine ljudima ili žene žrtve rata, sa čitave teritorije Bosne i Hercegovine, kako bi mogle ostvariti svoja osnovna prava, steći samopouzdanje i ostvariti ekonomsku neovisnost.

više o projektu....
POBOLJŠANJE POLOŽAJA ŽENA ŽRTAVA RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Fondacija lokalne demokratije je od 01.12.2013. godine počela s implementacijom projekta pod nazivom „Poboljšanje položaja žena žrtava rata u Bosni i Hercegovini“.

više o projektu....
KREIRANJE ODRŽIVOG MODELA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U KANTONU SARAJEVO

Fondacija lokalne demokratije osigurala je nastavak projekta pod nazivom „Kreiranje održivoga modela besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo“ podržanog od strane ECAS kao dijela regionalnog projekta Triple A.

više o projektu....
EDUKATIVNE RADIONICE U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR - MOJ IZBOR

Fondacija lokalne demokratije permanentno je angažovana u kreiranju i realizaciji programa koji se odnose na prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici i na osnovu pola.

više o projektu....
SISTEM SOCIJALNOG STANOVANJA

Zvanična provedba projekta koji finansira EU „Sistem socijalnog stanovanja - Razvoj integriranoga modela u teoriji i praksi” započela je 2. jula 2013. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.679.000 eura, od čega je milion eura obezbijedila EU, a 679.000 eura lokalne vlasti i HilfswerkAustrija International.

više o projektu....
PODRŠKA SIGURNOJ MREŽI

PERIOD IMPLEMENTACIJE: septembar 2014 - septembar 2017.

više o projektu....
BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA PODNOSIOCE ZAHTJEVA ZA MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Projekat “Besplatna pravna pomoć izbjeglicama i tražiocima azila u BiH” usmjeren na lica koja u Bosni i Hercegovini traže zaštitu od proganjanja sa kojim se suočavaju u zemlji njihovog porijekla kao i osobama sa priznatim statusom međunarodne zaštite u BiH, pokrenut je 2010. godine i nastavlja se provoditi i u 2015. godini uz podršku UNHCR-a.

više o projektu....
O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija