Novosti

Analiza stanja u sistemu primjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici

U skladu sa preporukama Okruglog stola o temi "Moguće je zaštiti žrtvu od nasilje !? Imamo zakon", Fondacija lokalne demokratija će u januaru realizovati dvodnevni trening. Trening bi obuhvatio predstavnike svih relevantnih institucija (policija, socijalni radnici, predstavnici zdravstva, tužiteljstva, sudova, NVO-ja), koji bi osim edukacije radili na uspostavi modela poboljšanje međusobne komunikacije, a u cilju što bolje implementacije Zakona o zaštiti od nasilja i time izravno utjecati na poboljšan pristup pravdi naših korisnica.

Na okruglom stolu realiziranom 02. decembra 2011. godine prezentovana je Analiza stanja primjene zaštitnih mjera propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, koju koje zajednički realizuju: Udruženje žena sudija u BiH i Fondacija lokalne demokratije.

Na pomenutom događaju prisustvovale su predstavnice i predstavnici relevantnih institucija na nivou Federacije BiH i Kantona Sarajevo, kao i nevladinog sekora.

Adisa Zahiragić je u svom uvodnom dijelu obrazložila zadatke kao i postignute rezultate partnerske organizacije na ovom projektu Udruženja Žena sudija u BiH. Također se osvrnula i na probleme koje prate oblast postojećih i dostupnih mehanizma zaštite od nasilja u porodici.

Kako je pokazala Analiza u Bosni I Herecgovini postoji znakovita disproporcija izrečenih krivičnih djela i zaštitnih mjera za žrtve nasilja u porodici propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH.

Također, ova analiza pokazala je i, shodno navedenom, probleme u primjeni Zakona o zaštiti žrtva nasilja u porodici BiH, koji je donesen 2005. godine, a izmijenjen 2006., jer je daleko veći broj presuda za krivična djela u odnosu na žrtve nasilja nego što je bilo izrečenih zaštitnih mjera.

Predsjednica Udruženja žena sudija u BiH Adisa Zahiragić je navela da je od 2006. do 2010. godine doneseno je 1.699 presuda prema učiniocima nasilja, a istovremeno samo 165 zaštitnih mjera, što pokazuje da u tom sistemu postoji neki problem.

"U FBiH postoje podzakonski akti koji moraju pratiti primjenu ovog zakona u kojima je navedeno ko je dužan i u kojem roku da provodi zaštitne mjera, stoga se postavlja pitanje zbog čega postoji tako mali broj izrečenih mjera. Da li je to do suda, policije ili podnosioca zahtjeva", pojasnila je Zahiragić.

Neke od zaštitnih mjera koje propisuje zakon su udaljenje iz stana i zabrana vraćanja u stan, zabrana približavanja žrtvi nasilja, osiguranje zaštite osobe izložene nasilju i zabrana uznemiravanja ili uhođenja osobe, a koje imaju za cilj da spriječe nasilje u porodici te da se zaštite žrtve nasilja.

Jedan od problema, koji je pokazala analiza je nedovoljna educiranost o tom postupku, jer zaštitnu mjeru mogu zatražiti razne institucije, ali kako naglašava direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović, najveća odgovornost je na policiji, iako zahtjev za zaštitnu mjeru mogu podnijeti centri za socijalni rad, nevladinih sektor, zdravstvene i obrazovne ustanove.

Po završetku izneseno je niz preporuka i zaključaka, najzanačnije je napomenuti potreba za organizovanja edukacija profesionalalaca ( policije, centara za socijalni rad i zdravstvenih radnika). Također bi trebalo poboljšati komunikaciju među relevantnim institucijama, kao i obezbijediti finansiranje ovog Zakona.

U skladu sa zaključcima i preporukama Okruglog stola o temi "Moguće je zaštiti žrtvu od nasilje !? Imamo zakon", Fondacija lokalne demokratija će u januaru realizovati dvodnevni trening, koji bi obuhvatio predstavnike svih relevantnih institucija (policija, socijalni radnici , predstavnici zdravstva, tužiteljstva, sudova, NVO-ja), koji bi osim edukacije radili na uspostavi modela poboljšanje međusobne komunikacije, a u cilju što bolje implementacije Zakona o zaštiti od nasilja i time izravno utjecati na poboljšan pristup pravdi naših korisnica.

Navedene aktivnosti se realizuju u sklopu projekta pod nazivom: „Zagovaranje za bolju implementaciju Zakona o zaštiti od nasilja u porodici“ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj- USAID JSDP II.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije