Novosti

Informacija o odabranim prijavama vezano za javni poziv od 12.01.2015.g. organizacijama civilnog društva i zainteresiranoj javnosti u BiH za učešće u procesu konsultacija

U ime Fondacije lokalne demokratije učešće u konzultacijama će imati izvršna direktorica Jasmina Mujezinović.

Ured DIPAK-a je u skladu sa svojim odgovornostima i nadležnostima sačinio odabir sljedećih učesnika radionica za pripremu sektorskih planskih dokumenata (SPD) za sektore:

Demokratija i upravljanje (reforma javne uprave, upravljanje javnim finansijama, statistika),

-        „Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI)“ Sarajevo

-        „Transparency Interntional“ BiH Banja Luka

-        „Centri civilnih inicijativa (CCI)“ Banja Luka

-          „Centar za management, razvoj i planiranje –MDP Inicijative“ Doboj (rezerva)

-        „Razvojna edukativna grupa“ Zenica (rezerva) 

Pravda i osnovna prava (efikasnost i nezavisnost sudstva, pristup pravdi kvalitet provođenja krivičnih sankcija, zaštita osnovnih ljudskih prava),

-        Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić Pravni fakultet Sarajevo„

-        Savez sindikata Republike Srpske“ Banja Luka

-        „Centar za istraživanje politike suprostavljanja kriminalitetu –CPRC“ Sarajevo

-        „Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj“ Bijeljina

-        „Fondacija lokalne demokratije“ Sarajevo

-         „Hope and Homes for Children“ Sarajevo (rezerva)

-        „Sarajevski otvoreni centar“ Sarajevo (rezerva)

Provođenje zakona (borba protiv organiziranog kriminala i korupcije, saradnja policijskih agencija i tužilaštava, borba protiv novih oblika kriminala, integrisano upravljanje granicom, nelegalne migracije, pitanja azila).

-        „Udruženje tužilaca FBiH“ Sarajevo

-        „Centar za sigurnosne studije (CSS)“ Sarajevo

-        „Udruženje za borbu protiv korupcije, kriminala i diskriminacije u institucijama i javnim ustanovama BiH“ Sarajevo

-         „Udruženje žena „Interaktiv“ Bijeljina (rezerva)

-        „Transparency International BiH“ Banja Luka (rezerva)

U skladu sa predstojećim dogovorima unutar BiH i DEU vezanih za dinamiku pripreme SPD,  DIPAK će u narednom periodu kontaktirati odabrane učesnike.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije