Novosti

Javni poziv za angažovanje stručnjaka/stručnjakinje za izradu policy dokumenta

Fondacija lokalne demokratije raspisuje Javni poziv za angažovanje stručnjaka/stručnjakinje koji će izraditi policy dokument.

O projektu

Fondacija Lara u partnerstvu sa Sigurnom mrežom realizuje projekat „Unapređenje specijaliziranih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH”, uz podršku Ureda UN Women u BiH i finansijsku podršku Švedske.

Projekat „Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH“ (Enhancement of specialised support services for victims of sexual violence in BIH) za cilj ima otvaranje dijaloga i definisanja modela i načina organizovanja specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja. Uspostavljanje specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja dio je obaveza Bosne i Hercegovine u obezbjeđenju provođenja Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i realna društvena potreba usljed povećanja seksualnog nasilja i ozbiljnih trauma koje ono ostavlja na preživjele.

Ključne aktivnosti u projektu usmjerene su na povećanje nivoa znanja profesionalaca iz vladinog i nevladinog sektora i struktura vlasti o modelima organizovanja specijalzovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja u svijetu i regionu; provođenje istraživanja u cilju procjene potreba za izgradnjom kapaciteta za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i definisanje modela specijalizovanih usluga za preživjele koji su u skladu sa potrebama u bh. kontekstu.

Opis posla/zadaci i odgovornosti

Na osnovu definisanih prioriteta zagovaranja za podršku žrtvama seksualnog nasilja, zagovaračkog plana i akcionog plana djelovanja izrađenih u okviru projekta, standarda uspostavljenih Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), i drugih relevantnih konvencija i akata usvojenih u oblasti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, potrebno je izraditi policy dokument. Policy dokument obuhvatat će tri prioriteta zagovaranja u Kantonu Sarajevo, a na osnovu  definisanih prioriteta i akcija u zagovaračkom i akcionom  planu, koji su  izrađeni  u okviru ovog projekta.

Broj osoba koje se angažiraju: 1 (jedan/a)

Vremenski okvir za realizaciju aktivnosti: 3 (tri) mjeseca.  

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje:

  • Najmanje visoka stručna sprema u oblasti pravnih/društvenih nauka,
  • Znanje i iskustvo u izradi prijedloga javnih politika i
  • Iskustvena, teoretska ili istraživačka znanja o fenomenu rodno zasnovanog seksualnog nasilja i zaštiti ljudskih prava;

Postupak prijave

Za obavljanje poslova iz Javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti:

  • CV sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva;
  • Prijedlog cijene usluge.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 23.06.2023. godine na e-mail adresu: info@fld.ba ili poštom na adresu Fondacija lokalne demokratije, Radićeva 11, Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija imenovana u tu svrhu. Odluka o izboru konsultanatice/ta bit će dostavljena u roku od tri (3) dana od završetka konkursa.

Pravo na prigovor

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultantice/ta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

 

Po isteku roka za prigovor potpisat će se ugovor sa izabranom/im stručnjakom/injom o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije