Novosti

Programiranje IPA II za period od 2015 do 2017

U mjesecu maju 2015. godine, Fondacija lokalne demokratije, kao jedna od organizacija izabranih na temelju javnog poziva Direkcije za Evropske Integracije za učešće u procesu pripreme IPA II 2015. državnog programa, u okviru procesa konsultacija sa civilnim društvom, uzela je aktivno učešće u ovom procesu. Sam proces programiranja IPA II za period od 2015. do 2017. godine, uključujući konsultacije sa civilnim društvom, počeo je sa pripremom sektorskih planskih dokumenata (SPD) u određenim sektorima, dok je FLD je aktivno učestvovala u procesu pripreme SPD u okviru sektora Pravda i osnovna prava (efikasnost i nezavisnost sudstva, pristup pravdi, zaštita osnovnih ljudskih prava). Jedan od ciljeva sektorskih konsultacija bio je omogućavanje OCD da iznesu svoje prijedloge mjera koje bi se trebale provesti u okviru određenih sektora kako bi se ostvarili politički prioriteti i prioriteti za finansiranje iz programa pretpristupne pomoći EU IPA II.

Tokom konsultacija, FLD je dala određene prijedloge posebno vezano za pitanje pristupa pravdi odnosno pristupa besplatnoj pravnoj pomoći, te istakla problem i daljeg postojanja nedostataka u sistemu BPP kao i problem nedovoljno definiranog statusa NVO-a kao pružalaca pravne pomoći i njihovog finansiranja u sistemu BPP, imajući u vidu važnost njihove uloge kada su u pitanju kategorije kao što su tražioci azila, izbjeglice, žrtve trgovine ljudima, žrtve diskriminacije. Navedeni prijedlozi u ovom smislu su usvojeni i uključeni u sektorski planski dokument. FLD je takođe uputila i prijedlog da se osobe tražioci azila i priznate izbjeglice u BIH uključe kao ciljne grupe u okviru IPA pomoći.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije