Novosti

Svjetski dan braniteljica ljudskih prava

Fondacija lokalne demokratije želi da u periodu 16 dana aktivizma protiv nasilja nad žena, na Svjetski dan braniteljica ljudskih prava, ukaže i na probleme s kojima se susreću braniteljice ljudskih prava, odnosno žene koje su uključene u promociju i zaštitu svih ljudskih i temeljnih sloboda i sve osobe uključene u odbranu ženskih prava i ravnopravnosti spolova.

Braniteljice ljudskih prava su od vitalnog značaja za razvoj demokratskih procesa i institucija u cilju okončanja nekažnjavanja, te promocije i zaštite ljudskih prava. Iako se suočavaju s jednakim rizikom kao i svi branitelji ljudskih prava, kao žene izložene su određenim rodnim rizicima te su meta rodno zasnovanog nasilja, diskriminaciji te se doživljavaju kao protivnice tradicionalnim društvenim i kulturološkim normama.

U Bosni i Hercegovini one su u svom radu izložene nasilju od strane trećih lica, prijetnjama, zastrašivanjima, trpe različite oblike javnih i privatnih uvreda, što sve rezultira njihovom ugroženom sigurnošću, kako u javnom, tako i u privatnom životu. Iako imaju ključnu ulogu u zaštiti ljudskih prava i pripadaju rizičnim grupama građana, ne prepoznaje im se poseban status u zaštiti njihovog integriteta.

Identificirajući rodnu diskriminaciju kao jednu od prepreka u djelovanju braniteljica ljudskih prava, Fondacija lokalne demokratije je u decembru 2019. godine je počela implementacija projekta „Braniteljice ljudskih prava unapređuju ljudska prava u Bosni i Hercegovini“, koji se realizuje uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije.

„Anketno ispitivanje braniteljica ljudskih prava, provedeno u okviru projekta, je pokazalo da je veliki broj ispitanica odgovorio da se u svom poslu kao braniteljica ljudskih prava osjećala diskriminirano na osnovu spola“ kaže Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije, dodajući da „ispitanice smatraju da je problem diskriminacije više institucionalne prirode i to u pogledu neimplementacije zakona i politika o zabrani diskriminacije“.

Iako je zaštita od diskriminacije jedno od glavnih načela zakona BiH i dio je mnogih zakona koji garantuju ta prava i uključuju opću zabranu diskriminacije, kao što su Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH i Zakon o zabrani diskriminacije u BiH, koji definiraju aspekte jednakih mogućnosti i jednakog tretmana, implementacija istih nije na zadovoljavajućem nivou.

Aktivnostima projekta unaprijedit će se implementacija postojećeg zakonodavstva/politika ali i jačati kapaciteti braniteljica o postojećim mehanizmima zaštite i prevencije, kao i o zakonima i institucionalnim okviru, te raditi na uspostavljanju saradnje između braniteljica ljudskih prava i relevantnih institucija odgovornih za zaštitu ljudskih prava i borbu protiv nasilja na osnovu spola u BiH.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije