Projekti

Poboljšanje pristupa uslugama za žene i djevojke - žrtve nasilja u porodici u BiH

Poboljšanje pristupa uslugama za žene i djevojke - žrtve nasilja u porodici u BiH

Poboljšanje pristupa uslugama za žene i djevojke - žrtve nasilja u porodici u BiH

Period implementacije: 13.11.2017– 31.12.2019.

Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i Konvenciju Vijeća Evrope o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici – Istanbulsku konvenciju. Navedene konvencije predstavljaju najvažniji izvor obavezujućih normi za uspostavljanje standarda efikasnog sistema zaštite od nasilja u BiH. Standardi iz konvencija zahtijevaju od države da prizna značaj i podrži specijalizirane ženske organizacije civilnog društva, naročito u finansijskom smislu, prepoznajući ih kao glavne aktere u pružanju specijaliziranih usluga (pravne, psihološke, SOS telefonske, sklonište) i važnim partnerima u prevenciji i djelovanju u borbi protiv nasilja nad ženama.

Nakon ratifikacije Istanbulske konvencije, pojavljuje se potreba za uspostavljanjem i razvojem novih standarda za zaštitu žena od svih oblika nasilja u skladu sa međunarodnim standardima. S tim u vezi, iako je država značajno unaprijedila zakonodavstvo, još uvijek postoji veliki broj zakonodavnih reformi koje su nejasne i koje se ne provode.
Postojeći sistem zaštite žrtava nasilja u porodici je nesistematičan, fragmentiran i nekorigiran. Izveštaji OCD-a, OSCE-a, CEDAW izvještaj i Izvještaj u sjeni jasno navode da žrtve nasilja u porodici u BiH ne dobijaju odgovarajuće usluge i zaštitu.

Članice Sigurne mreže kao mreže organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom, prevencijom i unapređenjem sistema zaštite od nasilja u porodici, putem ovog projekta izvršit će sveobuhvatnu analizu postojećeg zakonodavnog okvira u odnosu na preporuke iz Istanbulske konvencije, te će na osnovu te analize, u saradnji sa nadležnim entitetskim ministarstvima i gender mehanizmima, izraditi odgovarajuće dokumente i vladama Federacije BiH i Republike Srpske ponuditi konkretne prijedloge zakonskih rješenja u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava, uključujući CEDAW i Istanbulsku konvenciju. Na ovaj način, Sigurna mreža želi utjecati na nadležne institucije kako bi donijele neophodne izmjene zakonodavnog okvira radi usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom.

Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije