News

Prevencija nasilja među i nad mladima

Nakon prvog ciklusa realizovanih edukativnih radionica za učenike/ce osnovnih škola podržanih od Općine Centar u 2014. godini, Fondacija lokalne demokratije je sa početkom nove školske 2015. godine zahvaljujući ponovno podršci od Općine započela novi ciklus radionica pod nazivom „Prevencija nasilja među i nad mladima“.

Edukativne radionice realizuju se u 6 (šest) osnovnih škola na području općine Centar:  OŠ “Isak Samokovlija”, OŠ “Hasan Kikić, Katolički školski Centar  “Sv.Josip”, OŠ “ Mehmed beg Kapetanović Ljubušak”, OŠ “ Hasan Kaimija” i OŠ “ Vladislav Skarić”. Projektom su obuhvaćeni učenici/ce devetih razreda u navedenim školama. Cilj edukativnih radionica je interaktivno uključivanje učenika/ca tokom trajanja radionice u sklopu jednog nastavnog časa.   Edukativne radionice  će koristiti  učenicima/cama da promišljaju o nasilju i da prepoznaju njegove oblike, zatim uzroke i koje posljedice se vežu za nasilno ponašanje. Vizuelno prikazivanje nasilja (kroz edukativni film), kao i same posljedice koje ma koji oblik nasilja može prouzrokovati, pokazao se kao veoma pozitivan i efektivan za mladu populaciju kojoj je film i namjenjen. Praktična edukacija  i interaktivni odnos sa učenicima/cama igraju važnu ulogu u širenju znanja, vještina i vrijednosnih stavova. Fokus se stavlja na preveniranje daljnjeg širenja nasilnog ponašanje kroz promjenu stavova i ponašanja prema problemu nasilja u porodici uključujući pozitivnu socijalizaciju, društvenu afirmaciju te konstruktivno i nenasilno rješavanje konflikta.Safe House

Report the violence to the relevant police, welfare center or call us at:

033 222 000

Read more

SOS Phone

You have the right to seek help and get the support of others. We understand you, can and will help you. Stay anonymous and give us a call.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Read more

Center for Women

YOU ARE NOT GUILTY! YOU ARE NOT ALONE! THE EXIT IS OUT! Free legal aid, free psychological and socio-economic support

033 570 560 / 570 561

Read more

The Youth
Education Corner

Hub of Knowledge, Support, and Security for Youth

033 570 560

Read more