Projekti

Sveobuhvatna strategija prilagođena situaciji sa COVID-19 za Sarajevo bez nasilja na osnovu spola

Sveobuhvatna strategija prilagođena situaciji sa COVID-19 za Sarajevo bez nasilja na osnovu spola

Sveobuhvatna strategija prilagođena situaciji sa COVID-19 za Sarajevo bez nasilja na osnovu spola

Vremenski okvir implementacije: Predviđeno trajanje projekta je 16 mjeseci.

Bosna i Hercegovina je 2013. godine postala jedna od potpisnica Istanbulske konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Konvencijom se nalaže koordiniran rad institucija i tijela koja pružaju podršku korisnicima u kriznim situacijama. Krizni centri za podršku žrtvama seksualnog nasilja predstavljaju specijaliziranu uslugu podrške namijenjenu specifičnim potrebama žrtava u cilju osiguranja optimalne podrške i pomoći. (članovi 23, 24 i 25 Istanbulske konvencije).

Cilj ovoga projekta je stvoriti uslove (te prilagoditi iste kriznim situacijama poput pandemijske) za sprovedbu članova Istanbulske konvencije po kojima se preporučuje osnivanje kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja u cilju efikasnijeg odgovora na nasilje nad ženama i integraciju usluga kriznog centra s drugim uslugama za pružanje pomoći žrtvama, uz sveopće podizanje svijesti javnosti o rodno zasnovanom nasilju i institucijama koje su dužne sprovoditi Konvenciju.

Projektom želimo zagovarati pravilno sprovođenje Istanbulske konvencije kroz: unapređenje političkog zagovaranja za eliminaciju nasilja na osnovu spola putem povećanja sredstava iz javnih fondova za usluge za žene žrtve nasilja u porodici te usvajanjem Nacrta Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH; uspostavljanje institucionalnog odgovora na nasilje kroz sveobuhvatan odgovor zdravstvenog sistema na slučajeve seksualnog zlostavljanja i uspostavljanje prvog kriznog centra za žrtve seksualnog nasilja u BiH; poboljšanje koordinacije rada i saradanje Sigurne mreže sa institucijama na svim nivoima vlasti, a posebno sa Agencijom za ravnoparvnost polova BiH.

Nakon implementacije ovoga projekta očekujemo da javno zagovaranje rezultira usvajanjem Nacrta Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u BiH i proširenjem javnih usluga po pitanju prava spolova, te poboljšanjem kapaciteta na odgovore pružanja usluga zdravstvene zaštite za žrtve seksualnog nasilja kroz prilagodbu usluga pružanja pomoći uslovima COVID pandemije.

Također, očekujemo i uspješnu kampanju senzibilizacije građana baziranu na jačanju kvaliteta i medijske pokrivenosti u odnosu na rodno zasnovano nasilje.

Projekt implementuje Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa Medicusmundi mediterrània i Udruženjem novinara, a finansijski sponzor je Agencija Vlade Katalonije za međunarodnu saradnju.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije