News

Važnost primjene porodičnog zakona za građane i mehanizmi zaštite prava

15.maja Fondacija lokalne demokratijerealizovala je radionicu o temi: VAŽNOST PRIMJENE PORODIČNOG ZAKONA ZA GRAĐANE I MEHANIZMI ZAŠTITE PRAVA

Edukacija se  realizovala u  okviru projekta „Obrazovanja javnosti o pravnom sistemu“ čiji je cilj   jačanje kapaciteta kroz uključivanjem profesionalaca u obrazovanje građana o pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, kao veoma važnom faktoru koji garantuje vladavinu prava i povećavanju standarda pravne sigurnosti građana. Navedeni  projekt se realizuje uz financijsku podršku USAID-JSDPII. U cilju što boljih rezultata projekta u oktobru je   potpisan  Sporazum o partnerstvu između: Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Udruženje sudija Bosne i Hercegovine, Udruženja tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine i Fondacije lokalne demokratije. Edukaciji je prisustvovalo četrdesetak predstavnica/ka foruma žena političkih stranaka, članice Mreže pravde, predstavnicipolicijska uprava i centara za socijalni rad kao i pružaoci besplatne pravne pomoći. Safe House

Report the violence to the relevant police, welfare center or call us at:

033 222 000

Read more

SOS Phone

You have the right to seek help and get the support of others. We understand you, can and will help you. Stay anonymous and give us a call.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Read more

Center for Women

YOU ARE NOT GUILTY! YOU ARE NOT ALONE! THE EXIT IS OUT! Free legal aid, free psychological and socio-economic support

033 570 560 / 570 561

Read more