Novosti

Brošura "Nasilje u porodici – osnovne informacije"

Brošurom – “Nasilje u porodici – osnovne informacije”, nastoji se prevenirati nasilje u porodici, omogućavajući informacije o problemu nasilja u porodici, načinima njegovog prepoznavanja, posljedicama nasilja, pravnom okviru zaštite, značaju psihosocijalne i pravne podrške, posljedicama koje ima po osobu te o mogućnostima zaštite i ostvarivanja svojih zagarantovanih prava. Brošura takođe sadrži informacije o sistemu zaštite, dostupnih institucija i servisa u borbi protiv nasilja u porodici.

Preuzmite brošuru

Izrađena je u okviru projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)”, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Sadržaj ove publikacije, kao i nalazi prikazani u njoj, isključiva su odgovornost Fondacije lokalne demokratije i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije (EU), niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

Nasilje u porodici kao globalni fenomen predstavlja najučestaliji oblik kršenja osnovnih ljudskih prava koji se dešava kako u svim zemljama svijeta tako i u BiH. Nasilje je kompleksan, višeslojan problem pojedinke i pojedinca, porodice i društva. Kompleksnost problema, koji se lako multiplicira, izražena je činjenicom da je ciklus nasilja teško prekinuti. Posljedice nasilja ugrožavaju zdravlje i život pojedinaca, reproduktivnu i ekonomsku moć zajednice.

Promjenom štetnih stereotipa i ukidanjem rodne diskriminacije društvo može uticati na smanjenje, odnosno odsustvo pojave nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Nasilje u porodici i nasilje prema ženama nije privatna stvar. Obaveza državnih i drugih institucija je da preuzmu odgovornost i sprovode mjere na osvještavanju javnosti i sprečavanju, svih oblika nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Općina Stari Grad, kao društveno odgovorna zajednica, podrškom i saradnjom na projektu “Prevencija nasilja u porodici - mobilni servisi psihološke i pravne podrške”, aktivno se uključuje u pokretanju poztivnih promjena za suzbijanje nasilja nad ženama, njegovu osudu, promjenu svijesti, senzibilizaciju građana i građanki sa područja Općine Stari Grad te na ovaj način takođe, aktivno daje doprinos i utiče na promjenu stavova o toleranciji na nasilje.

U prevenciji i zaštiti od nasilja, odgovoran je i svaki pojedinac pa tako promjenom ličnih stereotipnih stavova i djelovanjem na okolinu unapređuje i stvara zdravo okruženje bez nasilja po bilo kojem osnovu.

Fondacija lokalne demokratije više od dvadeset godina, svojim djelovanjem nastoji prevenirati nasilje nad ženama i djeci žrtvama nasilja pruža podršku kako bi živjeli slobodno, bez nasilja i kako bi zaštitili i unaprijedili svoja osnovna ljudska prava.

Direktna podrška se pruža putem smještaja u Sigurnu kuću, funkcionisanja SOS telefona, besplatnog pravnog i psihološkog savjetovališta.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije