Novosti

Javni poziv za angažovanje stručnjaka/stručnjakinja

Fondacija lokalne demokratije raspisuje Javni poziv za angažovanje stručnjaka/stručnjakinje koji će izraditi Standardne operatvne procedure za multisektorski odgovor na seksualno nasilje u Kantonu Sarajevo/Protokol o postupanju u slučajevima silovanja i seksualnog nasilja u Kantonu Sarajevo.

O projektu

Fondacija Lara u partnerstvu sa Sigurnom mrežom realizuje projekat „Unapređenje specijaliziranih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH”, uz podršku Ureda UN Women u BiH i finansijsku podršku Švedske.

Projekat „Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH“ (Enhancement of specialised support services for victims of sexual violence in BIH) za cilj ima otvaranje dijaloga i definisanja modela i načina organizovanja specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja. Uspostavljanje specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja dio je obaveza Bosne i Hercegovine u obezbjeđenju provođenja Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i realna društvena potreba usljed povećanja seksualnog nasilja i ozbiljnih trauma koje ono ostavlja na preživjele.

Ključne aktivnosti u projektu usmjerene su na povećanje nivoa znanja profesionalaca iz vladinog i nevladinog sektora i struktura vlasti o modelima organizovanja specijalzovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja u svijetu i regionu; provođenje istraživanja u cilju procjene potreba za izgradnjom kapaciteta za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i definisanje modela specijalizovanih usluga za preživjele koji su u skladu sa potrebama u bh. kontekstu.

Opis posla/zadaci i odgovornosti

Potrebno je kreirati metodologiju, upravljanje procesom i izradu dokumenta Standardne operatvne procedure za multisektorski odgovor na seksualno nasilje u Kantonu Sarajevo/Protokol o postupanju u slučajevima silovanja i seksualnog nasilja u Kantonu Sarajevo.

Dokument treba sadržavati stručne i tehničke kapacitete, obim i vrstu usluga, principe rada, procedure prijema i djelovanja, standarde razvijanja ljudskih resursa, standarde procjene rizika, procedure za dokumentovanje i čuvanje dokumentacije, monitoring i evaluaciju rada. Dokument mora biti u skladu sa načelima i standardima Istanbulske konvencije, te će biti osnov za uspostavljanje kriznih intervencija u slučajevima seksualnog nasilja usmjerena na žrtvu i njezine potrebe, istovremeno se baveći specifičnim potrebama ranjivih osoba (žene s invaliditetom, Romkinje i slično.).

Kreirani dokument bit će korišten kao okvir internih pravila rada kriznih centara, kao i za zagovaranje za obezbjeđivanje sredstava za rad kriznih centara i njihovu institucionalizaciju u pravnom okviru.

 Broj osoba koje se angažiraju: 2 (dva)

 Vremenski okvir za realizaciju aktivnosti: 4 (četiri) mjeseca

 Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje:

  • Visoka stručna sprema,
  • Znanje i iskustvo u izradi prijedloga javnih politika i
  • Iskustvena, teoretska ili istraživačka znanja o fenomenu rodno zasnovanog seksualnog nasilja i zaštiti ljudskih prava;

 Postupak prijave

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti:

  • CV sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima Javnog poziva;
  • Prijedlog cijene usluge;

 

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 19.06.2023. godine na e-mail adresu: info@fld.ba ili poštom na adresu Fondacija lokalne demokratije, Radićeva 11, Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija imenovana u tu svrhu. Odluka o izboru konsultanatice/ta bit će dostavljena u roku od tri (3) dana od završetka konkursa.

Pravo na prigovor

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultantice/ta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

Po isteku roka za prigovor potpisat će se ugovor sa izabranom/im konsultanom/icom o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije