Novosti

Javni poziv za dostavljanje ponuda za moderiranje na sastanku koordinacionih tijela, Sigurne mreže i Agencije za ravnopravnost spolova BiH

Javni poziv za dostavljanje ponuda za moderiranje na sastanaku predstavnika/ca koordinacionih tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i Sigurne mreže sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH

O projektu

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “ Održivo funkcioniranje specijaliziranih usluga podrške za žrtve nasilja u porodici u kriznim situacijama i nakon njih ”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

Glavni cilj projekta je angažirati nevladine organizacije koje djeluju u okviru Sigurne mreže i imaju iskustvo i stručnost u direktnom radu sa žrtvama nasilja u porodici , kako bi procijenio utjecaj COVID-19 na specijalizirane usluge podrške žrtvama nasilja u porodici i identificirale posebne potrebe za buduće djelovanje.

Inicijalna aktivnost projekta će biti izrada Analize uticaja COVID-19 na specijalizirane usluge podrške žrtvama nasilja u porodici.

Analize će se definisati prioriteti za prevaziaženje nedostata u sistemu podrške.

Rezultati pomenute Analize koristit će se dalje u procesu definisanja prioriteta za prevaziaženje nedostataka u sistemu podrške, te će se pristupiti izradi policy brief-a sa jasno definisanim preporukama, što će biti alat Sigurne mreže za zagovaranje sa organima vlasti na svim nivoima za unapređenje podrške radi održivog funkcionisanja sigurnih kuća u kriznim situacijama, kao što je pandemija, ali i sve druge vandredne situacije.

Pored toga projekat će imati značajnu ulogu u procesu zagovaranja na različitim nivoima vlasti, kako bi se specijalne usluge podrške uključile u osnovne usluge i pružile osnovu za njihovo održivo funkcionisanje tokom krize i šire. S tim u vezi, Sigurna mreža će započeti zagovaranje sa predstavnicima vlasti na nivoima entiteta i kantona (najmanje u tri kantona i dvije regije u Republici Srpskoj), kako bi se specijalne usluge podrške uključile u osnovne usluge i kako bi se omogućilo njihovo održivo funkcionisanje tokom krize i šire. Također, Sigurna mreža će nastaviti proces saradnje na gender institucionalnim mehanizmima, primarno sa Agencijom za ravnopravnost spolova i entitetskim gender centrima, kako bi se uputila preporuka lokalnim zajednicama/kantonima i komisijama za ravnopravnost splova da se planiraju interventna sredstva za finanisranje specijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja u porodici u kriznim situacijama.

Kao nastavak prošlog projketa projekta koji je Fondaciaj lokalne demokartije realizovala uz podršku UN Women, nastavit će se proces zagovaranja sa zakonodavcima na različitim nivoima vlasti, kako bi se usvojio novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodci u FBIH .Akcenat će se staviti na saradnju sa Komisijom za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i predstavnike klubova poslanika političkih partija, kako bi se produbio proces zagovanja za usvajanje Zakona.

Opis posla/Zadaci i odgovornosti

S ciljem realizovanja aktivnosti:Sastanak predstavnika/ca koordinacionih tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i Sigurne mreže sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH“ ,Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir jedne/og moderatora za moderiranje na ovom sastanku i izradu izvještaja.

Broj osoba jedna (1).

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

  • Upoznavanje sa temom sastanka i podacima relevantnim za vođenje sastanka
  • Izrada zapisnika sa sastanka;

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

  • Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka;
  • Iskustvo u vođenju sastanaka i upravljanju dinamikom rada u grupi;
  • Poznavanje fenomena i normativnog okvira za rodno zasnovano nasilje;
  • Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja, uz obavezno dostavljanje Prijave i CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva.

Način apliciranja

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 10.decembra 2022. godine na sljedeću email adresu: tubsasa@bih.net.ba, ili poštom, na adresu Fondacije lokalne demokratije, Radićeva 11, 71000 Sarajevo.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija imenovana u tu svrhu.

Odluka o izboru konsultanatice/ta će biti dostavljena u roku od 3 dana od završetka konkursa i biće objavljena na web-stranici Sigurne mreže .

Pravo na prigovor

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultantice/ta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

Po isteku roka za prigovor potpisat će se ugovor sa izabranom/im konsultanticom/konsultantom o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE
Radićeva 11, 71000 Sarajevo
Tel/fax: + 387 33 236 899
E-mail: tubsasa@bih.net.ba
Kontakt osoba: Amra HadžićSigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije