Novosti

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE KREIRANJA 4 JAVNE KAMPANJE

Fondacija lokalne demokratije objavljuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge kreiranja četiri javne kampanje

O projektu

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i Sigurnom mrežom BiH implementira projekat “OSNAŽI JE – jačanje odgovora na seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini”. Projekat finansira The United Nations Trust Fund, a realizira se uz podršku UN Women u Bosni i Hercegovini.

Nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini (BiH) je raširen društveni problem, dok seksualno nasilje nad ženama predstavlja posebno marginalizirani oblik nasilja. Druga studija OSCE-a o rasprostranjenosti nasilja nad ženama u BiH Dobrobit i sigurnost žena u BiH iz 2018. godine pokazala je da je 48% žena u BiH doživjelo neki oblik zlostavljanja, uključujući nasilje od strane intimnog partnera, nepartnersko nasilje, nasilje, uhođenje i seksualno uznemiravanje, od svoje petnaeste godine. Ukupno 14% žena izjavilo je da su doživjele fizičko i/ili seksualno nasilje od strane partnera ili nepartnera. Seksualno nasilje se rijetko prijavljuje, rašireno je i neadekvatno se rješava. Ne postoje jasan put i sistem upućivanja za žrtve seksualnog nasilja, niti specijalizirane službe kriznih centara u BiH. Nedostaju kapaciteti i znanja državnih službenika, ali i ženskih OCD-a i medija da adekvatno odgovore na problem. Ovaj problem je dodatno složen zbog prisustva stigme, rodnih predrasuda, neprepoznavanja žena u riziku i žrtava seksualnog nasilja, kao i nepovjerenja u institucije sistema. Situacija je posebno teška za marginalizirane žene žrtve seksualnog nasilja, a to su: Romkinje, prognanice i izbjeglice, žene koje žive u ruralnim područjima, samohrane majke i žene s invaliditetom koje se suočavaju s još većom isključenošću i preprekama u pristupu potrebnim uslugama podrške.

Projekat “OSNAŽI JE” ima za cilj doprinijeti da žene i djevojke žrtve seksualnog nasilja, uključujući marginalizirane grupe žena, žive životom bez seksualnog nasilja.

Zasniva se na Istanbulskoj konvenciji koju je BiH ratificirala 2014. godine. Odredbom člana 25 Konvencije propisana je obaveza uspostavljanja podrške žrtvama seksualnog nasilja. Ipak, u BiH ne postoji institucionalni sistem zaštite i podrške žrtvama seksualnog nasilja, uključujući i nepostojanje specijaliziranih službi. Seksualno nasilje jedno je od najtežih krivičnih djela i jedan od najmanje prijavljenih zločina.

U okviru predloženog projekta radit će se na izgradnji institucionalnog okvira za prevenciju i zaštitu od seksualnog nasilja kroz podršku institucija sistema u saradnji s nevladinim organizacijama u BiH.

Rezultati projekta će se ostvariti kroz aktivnosti koje uključuju jačanje kapaciteta svih relevantnih stručnjakinja i stručnjaka u uspostavi institucionalnog odgovora, uspostavu najmanje dva referentna centra za seksualno nasilje pri zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini i dva krizna centra za žrtve seksualnog nasilja u okviru nevladinih organizacija, te razvoj i usvajanje Protokola o prevenciji, zaštiti i postupanju u slučajevima seksualnog nasilja nad ženama u Federaciji BiH i usvajanje već kreiranog Protokola u Republici Srpskoj.

Projektom će biti pokrenuta javna kampanja s ciljem smanjenja tolerancije prema svim oblicima seksualnog nasilja i informiranja javnosti o dostupnim uslugama podrške za žrtve seksualnog nasilja.

Krajnji korisnici projekta su žene i djevojke žrtve seksualnog nasilja u BiH, posebno one koje su izložene višestrukoj diskriminaciji, uključujući Romkinje, žene s invaliditetom i žene iz ruralnih područja.

 

OPIS POSLA/ZADACI I ODGOVORNOSTI

Fondacija lokalne demokratije raspisuje javni poziv za odabir ponuđača (PR agencije, firme)  za kreiranje i praćenje provedbe 4 javne kampanje za 4 ciljne skupine: a) žene žrtve kao i one u riziku  od seksualnog nasilja, b) kreatore politika, c) pružatelje usluga i d) širu javnost.

Svrha svih  kampanja je: promjena stavova, ponašanja i uvjerenja koja toleriraju seksualno nasilje u široj javnosti, informiranje ciljne publike o tom pitanju, njegovim oblicima, uzrocima i posljedicama i metodama zaštite i podrške.

Kampanje će posebno imati za cilj rješavanje problema stigmatizacije žrtava seksualnog nasilja kao jedne od glavnih prepreka u njihovoj potrazi za adekvatnom podrškom, te informiranje šire javnosti, a posebno žrtava i počinilaca o raspoloživim resursima za rješavanje problema. Važna komponenta kampanje je pomoć ženama žrtvama da steknu samopouzdanje i zatraže podršku.

Radi postizanja Rezultata 3 projekta: Šira javnost u BiH pokazuje nultu toleranciju prema seksualnom nasilju nad ženama i snažno podržava uspostavljanje specijaliziranog sistema zaštite žrtava seksualnog nasilja. Fondacija lokalne demokratije u saradnji s partnerima ima namjeru realizirati 4 javne kampanje na osnovu kreiranog dizajna kampanja iz ovog poziva.

U okviru ovog poziva odabire se ponuđač koji će kreirati kampanje i pratiti njihovu provedbu. Planirani period implementacije kampanje je 1. juli 2024 – 1. oktobar 2026. godine. Na osnovu kreiranog dizajna kampanja, objavit će se javni poziv za odabir ponuđača koji će realizirati 4 kampanje u naredne dvije i po godine.

Ponuđač koji bude odabran za kreiranje kampanje ima mogućnost da se prijavi na poziv za odabir izvođača za realizaciju jedne ili više kampanja.

 

POSEBNI ZADACI

Od ponuđača se očekuje da osmisli i kreira 4 javne kampanje, komunikacijske akcije i proizvode koji će doprinijeti podizanju svijesti o problemu seksualnog nasilja i potrebi uspostavljanja sistema podrške za žrtve seksualnog nasilja.

Usluge osmišljavanja i praćenja provedbe kampanja uključuju:

 • Izradu kompletnog kreativnog koncepta 4 kampanje namijenjene za četiri ciljne grupe. Ovi koncepti trebaju biti inovativni, relevantni i efikasni za različite ciljne grupe s kojima se komunicira, a u isto vrijeme imati zajedničku poruku;
 • Osmišljavanje slogana i ključnih tema kampanja;
 • Osmišljavanje dizajna audiovizuelnih, grafičkih i tekstualnih elemenata kampanje (scenarij za promotivne videosnimke, dizajn banera za online oglašavanje, infografika i ostalih materijala za online promociju);
 • Osmišljavanje i dizajn vizuelnih, grafičkih i tekstualnih elemenata kampanje (informativni materijal, promotivni leci, brošure i ostali materijal za kampanju u lokalnim zajednicama);
 • Prijedlog optimalnih komunikacijskih kanala za svaku kampanju, uzimajući u obzir karakteristike ciljnih grupa. Ovo uključuje odabir online i offline medija, društvenih mreža, javnih događaja i drugih kanala komunikacije koji će osigurati širok doseg utjecaj kampanja;
 • Izradu plana realizacije svih aspekata kampanje u lokalnim zajednicama u kojima djeluju članice Sigurne mreže;
 • Kontinuirano konsultiranje s odgovornim osobljem Fondacije lokalne demokratije, kao implementatora projekta, i organizacije UN Women, uz čiju podršku se projekat implementira;
 • Prijenos autorskih prava, uključujući prava na kreativnim rješenjima agencije, na Fondaciju lokalne demokratije i ustupanje svih digitalnih dokumenata u njihovom produkcijskom formatu;
 • Saradnju s odabranim agencijama/firmama koje će biti odgovorne za implementaciju svake kampanje i pružanje podrške u svim fazama implementacije. Ova saradnja treba osigurati usklađenost s razvijenim konceptima i planovima aktivnosti;
 • Razvijanje metodologije za izvještavanje i procjenu učinka kampanja koja treba uključivati definiranje ključnih pokazatelja uspjeha, metoda prikupljanja podataka i analize rezultata kako bi se ocijenila efikasnost i utjecaj kampanja na ciljanu publiku.
   

Uslovi za prijavljivanje (kvalifikacije, stručna znanja)

Na javni poziv mogu se prijaviti agencije/firme registrirane u Bosni i Hercegovini za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

Potrebne vještine i iskustvo ponuđača:

 • Dokazana sposobnost u razvoju i implementaciji uspješnih komunikacijskih strategija i medijskih kampanja
 • Poznavanje pitanja rodne ravnopravnosti i iskustvo u promociji prava žena, posebno onih iz marginaliziranih grupa
 • Kreativni tim koji čine profesionalci s odgovarajućim kvalifikacijama i akademskim obrazovanjem od kojih najmanje troje imaju ugovor o radu
 • Godišnji promet od minimum 50.000,00 KM

Sadržaj ponude

Ponuda za pružanje usluga kreiranja i praćenja provođenja 4 javne kampanje treba da sadrži dva dijela – tehnički i finansijski dio ponude, u razdvojenim zapečaćenim kovertama, s vidno naglašenim nazivima: Tehnička ponuda i Finansijska ponuda.

Tehnički dio ponude treba da sadrži:

 • Naziv i tačnu adresu ponuđača i kontakt detalje
 • Ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima kojima se dokazuje da je ponuđač registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nadmetanja
 • Listu referenci
 • Pokazni materijal/link na do sada realizirane kampanje
 • Idejni prijedlog kreativnog koncepta 4 kampanje u skladu sa zahtjevima iz javnog poziva
 • Okvirni prijedlog adekvatnih komunikacijskih kanala i PR alata putem kojih će se promovirati kampanje
 • Spisak odgovornih osoba s biografijama

Finansijski dio ponude treba da sadrži:

 • Prijedlog budžeta za osmišljavanje kreativnog koncepta za 4 kampanje razložen na: idejno rješenje kampanja, pripremu dizajna promotivnih sadržaja i podršku u realizaciji 4 kampanje.
 • Predviđena maksimalna vrijednost ponude iznosi 29.700,00 KM sa uključenim PDV-om.

Način apliciranja

Ponude treba dostaviti u zapečaćenoj koverti u kojoj su razdvojene tehnička i finansijska ponuda, s naznačenim nazivom i kontaktima ponuđača i naznakom: “PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGE – KREIRANJE 4 JAVNE KAMPANJE”, na adresu Fondacije lokalne demokratije, Radićeva 11, 71000 Sarajevo najkasnije do 22. marta 2024. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem maila tubsasa@bih.net.ba ili telefona +387 33 236 899.

 

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija imenovana u tu svrhu.

Kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuđača su:

 • Kreativni tim (kvalifikacije i reference ključnog osoblja), 15% ocjene
 • Sadržaj idejnog prijedloga dizajna 4 kampanje, s okvirnim planom rada i izvještavanja o rezultatima realizacije kampanja, 45% ocjene
 • Prijedlog komunikacijskih kanala i PR alata putem kojih će se promovirati kampanje, 10% ocjene
 • Dokazano iskustvo i kvalifikacije ponuđača, 10% ocjene
 • Finansijska ponuda usluga, 20% ocjene

Odluka o izboru ponuđača bit će dostavljena u roku od 3 (tri) dana od završetka konkursa i bit će objavljena na web-stranici Fondacije lokalne demokratije Sarajevo.

Pravo na prigovor

Pravo prigovora na odluku o izboru ponuđača imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

Po isteku roka za prigovor, potpisat će se ugovor sa izabranom agencijom/firmom o međusobnim pravima i obavezama na realizaciji usluga koje su predmet javnog poziva. 

 

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE

Radićeva 11, 71000 Sarajevo

Tel/fax: + 387 33 236 899

E-mail: tubsasa@bih.net.ba

Kontakt osoba: Amra HadžićSigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije