Novosti

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za odabir eksperta/ice koja će voditi nastavak javne kampanje zagovaranja za usvajanje Prijedloga Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH pod nazivom „Nasilje nije privatna stvar“ 

 

O projektu

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “Održivo funkcioniranje specijaliziranih usluga podrške za žrtve nasilja u porodici u kriznim situacijama i nakon njih”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” koji finansira Evropska unija.

Glavni cilj projekta je angažirati nevladine organizacije koje djeluju u okviru Sigurne mreže i imaju iskustvo i stručnost u direktnom radu sa žrtvama nasilja u porodici, kako bi se procijenio utjecaj COVID-19 na specijalizirane usluge podrške žrtvama nasilja u porodici i identificirale posebne potrebe za buduće djelovanje.

Inicijalna aktivnost projekta će biti izrada dokumenta “Analiza utjecaja COVID-19 na specijalizirane usluge podrške žrtvama nasilja u porodici”.

Analizom će se definirati prioriteti za prevazilaženje nedostataka u sistemu podrške te utvrditi i aspekt uvećanja troškova prikazan okvirno po budžetskim stavkama.

Rezultati spomenute Analize koristit će se dalje u procesu definiranja prioriteta za prevazilaženje nedostataka u sistemu podrške, te će se pristupiti izradi policy briefa s jasno definiranim preporukama, što će biti alat Sigurne mreže za zagovaranje s donosiocima odluka na svim nivoima za unapređenje podrške radi održivog funkcioniranja sigurnih kuća u kriznim situacijama, kao što je pandemija, ali i sve druge vanredne situacije.

Pored toga, Sigurna mreža će započeti zagovaranje s predstavnicima vlasti na nivoima entiteta i kantona (najmanje u tri kantona i dvije regije u Republici Srpskoj), kako bi se specijalne usluge podrške uključile u osnovne usluge i kako bi se omogućilo njihovo održivo funkcioniranje tokom krize i šire. Također, Sigurna mreža će nastaviti proces saradnje s gender institucionalnim mehanizmima, primarno s Agencijom za ravnopravnost spolova i entitetskim gender centrima, kako bi se uputila preporuka lokalnim zajednicama/kantonima i komisijama za ravnopravnost spolova da se planiraju interventna sredstva za finansiranje specijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja u porodici u kriznim situacijama.

Kao nastavak prošlog projekta koji je Fondacija lokalne demokratije realizirala uz podršku UN Women, nastavit će se proces zagovaranja sa predstavnicima vlasti  na različitim nivoima vlasti, kako bi se usvojio novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH. Akcenat će se staviti na saradnju s Komisijom za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,koja je predlagač nacta novog Zakona koji je usvojen na Predstavničkom domu.Sarađivat će se   i sa predstavnicima klubova poslanika političkih partija, kako bi se produbio proces zagovaranja za usvajanje Zakona.

Opis posla/Zadaci i odgovornosti

Fondacija lokalne demokratije raspisuje javni poziv za odabir eksperta/tice  koja će voditi nastavak  javne kampanjezagovaranja za promociju i usvajanje Prijedloga  Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH pod nazivom „Nasilje nije privatna stvar“. 

U nastavku kampanje, nakon usvajanja Nacrta Zakona u oba doma Parlamenta Federacije namjerava se raditi na podizanju svijesti donosilaca odluka i šire javnosti o potrebi usvajanja Prijedloga Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH, u skladu s preporukama Istanbulske konvencije.

Sve aktivnosti organizirane u okviru javne kampanje bit će implementirane u konsultacijama s donatorom UN Women osiguravajući njegovu vidljivost.

Očekivani rezultati:

Izabrani kkspert/tica će, uz konsultacije s Fondacijom lokalne demokratije, raditi na:

·         Odabiru medija koji će biti korišteni u nastavku  kampanje

·         Odabiru najpogodnijih metoda prenošenja poruke kampanje

Od eksperta/ice se očekuje da:

·         Odabere, prilagodi i sugerira metodologiju provođenja nastavka kampanje

·         Organizira aktivnosti izvođenja kampanje uz konsultacije s FLD-om i odobrenje donatora UN Women

·         Podnese izvještaj o izvedenim aktivnostima i izmjerenim učincima nastavka kampanje

Vremenski okvir

Nastavak kampanja se realizira u vremenskom okviru februar-mart  2023. godine.

Uslovi za prijavljivanje (kvalifikacije, stručna znanja):

·         Visoka stručna sprema društvenog smjera

·         Iskustvo u organizaciji sličnih javnih kampanja

·         Poznavanje teme nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije.

Način apliciranja

Prijava treba da sadrži:

·         Pismo interesa

·         CV sa  referencama

·         prijedlog cijene

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 20. februara 2023. godine na sljedeću e-mail adresu: tubsasa@bih.net.ba, ili poštom na adresu Fondacije lokalne demokratije: Radićeva 11, 71000 Sarajevo.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijeg i najpovoljnijeg ponuđača, vršit će komisija imenovana u tu svrhu.

Odluka o izboru eksperta/tice  bit će dostavljena u roku od tri (3) dana od završetka konkursa.

Pravo na prigovor

 

Pravo prigovora na odluku o izboru ponuđača imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

Po isteku roka za prigovor s odabranim ponuđačem potpisat će se ugovor o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.

 

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE

Radićeva 11, 71000 Sarajevo

Tel/fax: + 387 33 236 899

E-mail: tubsasa@bih.net.ba

Kontakt osoba: Amra HadžićSigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije