Projekti

Podrška Sigurnoj mreži

Podrška Sigurnoj mreži

Podrška Sigurnoj mreži

Period implementacije: 01.11.2022-31.10.2023.

Projekt “Podrška Sigurnoj mreži ” nastavak je istoimenog projekta koji implementira Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa Sigurnom mrežom,  a uz finansijsku podršku OAK fondacije iz Švicarske i Trag fondacije iz Beograda.

Glavni cilj projekta je unaprijediti ukupni odgovor na nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini jačanjem mreže organizacija civilnog društva kako bi se omogućila bolja koordinacija, povećanje kapaciteta i kolektivno zagovaranje na prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici i i rodno uvjetovanog nasilja.

Sigurna mreža BiH je mreža nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini osnovana 2001. godine u svrhu efikasnije borbe protiv nasilja na osnovu spola, a reaktivirana je 2011.godine.

U posljednjih 25 godina, stalne članice Sigurne mreže u sedam sigurnih kuća u BiH pružaju zaštitu i druge usluge specijalizirane podrške žrtvama nasilja u porodici kao što su SOS telefon, besplatna pravna pomoć, psihološka podrška, ekonoimsko osnaživanje.

Uz finansijsku podršku  OAK fondacije, Sigurna mreža se razvija u snažnu i utjecajnu organizaciju koja je sposobna da efikasno zagovara za unaprjeđenje položaja žrtava nasilja u porodici i pruži im potrebnu pomoć i podršku. Potpisivanjem Protokola o saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Sigurna mreža uspostavila je saradnju s vladinom institucijom na nivou BiH na provedbi Istanbulske konvencije. Predstavnice mreže učestvuju u radnim grupama za izradu strateških dokumenata na svim nivoima vlasti.

Kroz predloženi projekt Sigurna mreža će nastaviti jačati svoje kapacitete kao i kapacitete svojih članica, povećati suradnju s državnim institucijama na svim razinama vlasti kako bi zajednički radili na poboljšanju položaja žena i djece žrtava obiteljskog nasilja u skladu  s Istanbulskom konvencijom.

Sigurna mreža će se i dalje zalagati za usvajanje novih zakonskih rješenja, te osiguranje budžetskih  sredstava za uspostavu i održivost specijaliziranih usluga za žrtve nasilja u porodici. Zagovarat će i uspostavu specijaliziranih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja.

Mreža će također raditi na podizanju svijesti javnosti o nultoj toleranciji prema nasilju nad ženama, te povećanju vidljivosti Sigurne mreže.


Donator


Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije