Projekti

Za život bez rodno zasnovanog nasilja u Sarajevu (faza II)

Za život bez rodno zasnovanog nasilja u Sarajevu (faza II)

Projekat "Za život bez rodno zasnovanog nasilja u Sarajevu (faza II)"

Vremenski okvir implementacije: 28.12.2020 – 30.11.2022

Projekat se implementira u saradanji sa Medicus Mundi Mediterania , a uz finansijsku podršku Grada Barcelone.

Projekt predstavlja nastavak prve faze projekta već financiranog od strane Gradskog vijeća Barcelone. Njegovom implementacijom će se konsolidovati i ućvrstiti sveobuhvatni odgovor društva koji će doprinijeti rodnoj pravdi, a posebno borbi protiv nasilja na osnovu spola , kroz nekoliko međusobno povezanih strategija:

  • Zagovaranje radi prilagođavanja zakonodavstva zemlje međunarodnim standardima i povećanju javnih budzeta;
  • Podići svijest, obezbjediti prevenciju i posebno savjetovanje adolescentne populacije o problemu nasilja na sonovu spola , kroz kreiranje posebnih usluga savjetovanja za mlade koji obuhvataju uspostavljanje dodatnog operativnog servisa u Centru za ženeFLD , izrade audio vizuelnog materijala i edukaciju mladih i njihovih profesora .
  • Kreiranje i implentacaija programa za pružanje mogućnosti za osposobljavanje za tržište rada i zapošljavanje žena žrtava kroz socijalno-radnu aktivacija i olakšavanje zapošljavanja žena iz rizičnih kategorija i poboljšanje njihovog ekonomslog položaja kreiranjem i uspostvljanjem programa društveno-radnog uključivanja žena žrtava nasilja na osnovu spola i dodjelom ekonomske podrške
  • Konsolidaciji sposobnosti odgovora sarajevskih zdravstvenih službi po pitanju pomoći i podrške ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz direktni rad sa službama primarne zdravstvene zaštite u kantonu Srajevo
  • Konsolidacija i proširenje ponude usluga u Centru za žene FLD i skloništu za žrtve nasilja u porodici Fonadcaije lokalne demokartije, kroz :
    nastavak rada Centra za žene - pružanje besplatne pravne i psihološke podrške za žrtve nasilja na osnovu spola proširenje usluga i programa namijenjih žrtvama nasilja u porodici u Skloništu za žene.


Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije